Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vybíjená 4.-5.tř. -Chvaletice (10.4. dívky, 11.4. smíšená kat.)

 

Vybíjená - 2013/2014
 
 
 
 
celostátní soutěž základních škol ve vybíjené
 
p r o p o z i c e
 okresního finále AŠSK ČR
 
kategorie   II. –   A - otevřená

                         B - dívky 
 
Okres Kolín
                                  
A.Všeobecná ustanovení:
 
1.Pořadatel:                                        Z pověření Okresní rady AŠSK ČR v Kolíně
                                                           pořádá ZŠ Chvaletice
 
2. Adresa sportovní kanceláře:          Antonín Morávek
                                                           ZŠ Chvaletice
                                                           antonio.moravek@seznam.cz
                                                           732 107 017                          
 
3. Termín konání:                               čtvrtek – 10.4.2014 (dívky) – pokud bude do této kategorie přihlášeno méně než 8 družstev, odehraje se tato kategorie v pátek 11.4.2014 (pořadatel upřesnění po skončení přihlášek)
                                                           pátek – 11.4.2014 (otevřená)
 
4. Místo konání:                                Chvaletice – sportovní hala
 
5. Účastníci:                                      Vítězové školních kol.
Družstva jsou maximálně dvanáctičlenná a každé družstvo vedou dva vedoucí.
 
6. Kategorie:                                    - II. kategorie
(ročníky narození 2004, 2003, 2002)
-          Pozn.: se souhlasem učitele mohou startovat i žáci 
ročníku narození 2005.
-          A: otevřená (hraje libovolný počet chlapců a dívek, nebo pouze chlapci)
-          B: dívky (mohou hrát pouze dívky)
-          Upozornění: každé dítě se může zúčastnit okresního finále pouze v jedné kategorii (tzn. že dobrá dívka, nemůže startovat jeden den za kategorii B a následně další den za kategorii A! Pokud se na takový podvod přijde, družstvo bude okamžitě vyřazeno ze soutěže a jeho zápasy budou kontumovány ve prospěch soupeřů).
 
                                                          
7.Ředitel soutěže:                              Ředitel soutěže           A.Morávek
                                                           Sportovní ředitel        A.Šimková
 
 
8.Přihlášky:                                        E-mailem zašlou vedoucí družstev
do 1.4.2014 na adresu sportovní kanceláře antonio.moravek@seznam.cz .
Přihláška musí obsahovat přesný název školy (bez zkratek) PSČ, popř. registrační číslo klubu, kontakt na vedoucího.
Očekávejte zpětné potvrzení přihlášky!!!!
                                                           Uveďte zpětný kontakt na vedoucího družstva (jméno, telefon, e-mail)
 
9. Příspěvek účastníků:                      Účastnické startovné 0,-Kč. Škola, která není zaregistrována v AŠSK, platí startovné 200,-Kč za každé družstvo.
                                   
10. Prezence; časový pořad:              čtvrtek – 10.4.2014, pátek – 11.4.2014 –  do 8: 15 hodin
                                                           ve Sportovní hale ZŠ Chvaletice.
                                             Vedoucí družstva předloží originál soupisky potvrzenou ředitelem školy a OR AŠSK ČR (formulář č. 1)
                                             čas prezentace                                                                        8 : 15                                                                                                porada vedoucích
                                             čas nástupu družstev                                                              8 : 25
                                             nástup družstev, zahájení turnaje                                           8 : 40
                                             čas     2 x 7 min.            soutěžní utkání
                                             časový program            dle počtu přihlášených družstev
                                             vyhlášení výsledků                                                                
 
11.Dozor nad žáky:                            Zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu soutěže vysílající škola (viz vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7, odst.2). Za zdravotní způsobilost odpovídá vedoucí družstva.
 
12.Zdravotní zabezpečení:                 Základní ošetření provede zdravotní dozor.
                                                           Každý účastník musí mít sebou průkazku ZP.
  
 
B.Technická ustanovení:
 
13.Podmínky účasti:              Soutěž je řízena Soutěžním řádem AŠSK ČR.                                                                    V družstvech mohou startovat pouze žáci příslušné školy, kteří                                        jsou uvedeni na soupisce potvrzené ředitelem školy.
                                   1. žáci příslušného stupně vzdělání
2. žáci příslušného roku narození
3. družstvo je složeno z žáků jedné školy
            4. žák smí v daném postupovém kole startovat pouze v jedné        kategorii
 
14.Materiální zabezpečení:     Každé družstvo má jednotné dresy. Sportovní obuv musí být vhodná do sportovní haly (umělý povrch).
                                               Pořadatel nezapůjčí míč na rozcvičení!!!!
 
15.Rozhodčí :                         Zajišťuje a deleguje pořadatel.
 
16.Protesty:                            S vkladem 300 Kč 10 minut po skončení utkání sportovnímu          řediteli.V případě zamítnutí vklad propadá.
                                               Řeší sportovní komise.
                                               ředitel turnaje
                                               hlavní rozhodčí
                                               zástupce družstev
 
17. Pravidla:                           Hraje se dle platných pravidel pro vybíjenou 2013/2014, která jsou umístěná na webových stránkách www.assk.cz, v sekci garant sportu vybíjená a Soutěžního řádu AŠSK.
 
18. Systém soutěže:                Bude určen dle počtu přihlášených družstev. Předpokládají se skupiny v každé kategorii. Ve skupinách systém „každý s každým“
                                               Další postup bude stanoven dle skutečného počtu účastníků.
                                                                                                                                  
            Hrací doba je 2 x 7 minut hrubého času, 3 minuty přestávka.                     V případě nerozhodného výsledku utkáních se nastavuje 3,5 min.                   Pokud nepadne rozhodnutí, následuje „náhlá smrt“.
            Neplatí pro skupinu, ale pro vyřazovací boje.
                                               Určení pořadí:
-          počet dosažených bodů
-          výsledek vzájemného utkání
Při stejném počtu bodů 3 a více družstev se sestaví minitabulka z jejich utkání, která určí pořadí podle těchto kritérií:
-          počet dosažených bodů
-          výsledek vzájemného utkání
-          rozdíl skóre v minitabulce
-          počet vybitých z utkání v minitabulce
-          počet vybitých ze všech utkání
-          rozdíl skóre ze všech utkání
-          počet utkání ukončených před časovým limitem
-          los
            Dále se pokračuje:
                                               a/ čtvrtfinále, semifinále
                                               b/ poražená družstva ze semifinále se utkají o 3. místo
                                               c/ vítězná družstva ze semifinále se utkají ve finále o 1. místo
 
19. Ceny:                                Každé družstvo obdrží diplom za umístění.
                                               Družstva na 1. - 3. místě medaile. Družstva na 1. místě pohár.
                                   
20. Soupisky:                        Na formuláři č.1. musí být úplně a pravdivě vyplněny.
                                              Nesmí chybět podpis ředitele školy a razítko.
          
21. Různé:                                a)organizátoři připomínají, že je povinností všech družstev                                               zúčastnit se zahajovacího i závěrečného ceremoniálu. V případě                                       nedodržení tohoto požadavku budou družstva hodnocena mimo                                              soutěž (záleží na dohodě s hlavním organizátorem).
            b) v provozu bude kiosek s nabídkou základního občerstvení
            c) šatní prostory omezené; pořadatel neručí za osobní věci účastníků soutěže
            d) účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti ztrátám ,        krádeži a úrazu; VV AŠSK ČR doporučuje účastníkům uzavřít  zvláštní pojistku
                                   Vedoucí družstev zodpovídají za to, že členové družstva budou po
celou dobu soutěže udržovat pořádek na sportovišti i v přilehlých prostorách. Pokud bude zjištěno poškození zařízení areálu, bude požadovaná finanční náhrada. Hraje se na hřištích v hale – umělý povrch (vhodná obuv s nečernící podrážkou).
 
ředitelé soutěže                                                                                               ředitelka školy
Antonín Morávek, Adéla Šimková                                                      Ing. Iveta Špryňarová

 

 
 


Mail listStatistiky

Online: 8
Celkem: 354576
Měsíc: 5678
Den: 225