Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vybíjená (21.2.2019 Kolín)

Vybíjená - 2018/2019

 

p r o p o z i c e

  okresního finále  AŠSK  ČR

 

kategorie   II.  –   A - otevřená

                      

                                   

A.Všeobecná ustanovení:

 

1.Pořadatel:                                        Z pověření Okresní  rady AŠSK ČR v Kolíně

                                                           pořádá 3.ZŠ Kolín Pr.Velikého

 

2. Adresa sportovní kanceláře:           Antonín Morávek, antonio.moravek@seznam.cz, 732 107 017                  

3. Termín konání:                               čtvrtek – 21.2.2019

 

4.  Místo konání:                                hala BIOS – 3.ZŠ Kolín

 

5.  Účastníci:                                      Družstva jsou maximálně dvanáctičlenná a každé družstvo vedou dva vedoucí.

 

6.  Kategorie:                                      - II. kategorie

(ročníky narození 2009, 2008, 2007)

 • Pozn.: se souhlasem učitele mohou startovat i žáci 

ročníku narození 2010.

 • A: otevřená (hraje libovolný počet chlapců a dívek, nebo pouze chlapci)

                                                          

7. Ředitel soutěže:                               Ředitel soutěže           A. Morávek

                                              

8. Přihlášky:                                       - e-mailem na antonio.moravek@seznam.cz do 14.2.2019

                                                           - soupisky na formuláři AŠSK v den konání

 

9. Prezence; časový pořad:                do 8:00 hodin ve sportovní hale BIOS

                                             Vedoucí družstva předloží originál soupisky potvrzenou  ředitelem školy a OR AŠSK ČR (formulář č. 1)

                                             8:00 prezentace, porada vedoucích

                                             8:10 nástupu družstev                                                           

                                             8:20 zahájení turnaje                                                             

                                             12:30 předpokládané ukončení turnaje (detailní časový rozpis bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek dle počtu družstev)

                                              

10. Dozor nad žáky:                           Zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu soutěže vysílající škola (viz vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7, odst.2). Za zdravotní způsobilost odpovídá vedoucí družstva.

 

11. Zdravotní zabezpečení:                Základní ošetření provede zdravotní dozor.

                                                           Každý účastník musí mít sebou průkazku ZP.

 

 

 

B.Technická ustanovení:

 

12. Podmínky účasti:              Soutěž je řízena Soutěžním řádem AŠSK ČR.                                                                                 V družstvech  mohou startovat pouze žáci příslušné školy, kteří jsou uvedeni na soupisce potvrzené ředitelem školy.

                                   1. žáci příslušného stupně vzdělání

2. žáci příslušného roku narození

3. družstvo je složeno z žáků jedné školy

4. žák smí v daném postupovém kole startovat pouze v jedné kategorii

 

13. Materiální zabezpečení:   Každé družstvo má jednotné dresy. Sportovní obuv musí být vhodná do sportovní haly (umělý povrch).

                                               Pořadatel nezapůjčí míč na rozcvičení!!!!

 

14. Rozhodčí :                        Upozorňujeme, že z důvodu velmi složité organizace tohoto turnaje, je nutné, aby všichni vyučující dobře znali pravidla.

                                               Turnaj budou „pískat“ žáci 9. třídy, z pořadatelské školy, kteří budou zaškoleni. Přesto dopředu upozorňuji, že to nejsou „dospěláci“, kteří mají s rozhodováním dlouhodobé zkušenosti, a proto bych nerad, aby na ně vedoucí družstev byli zbytečně hrubí.

 

15. Protesty:                           S vkladem 300 Kč 10 minut po skončení utkání sportovnímu řediteli.V případě zamítnutí vklad propadá.

                                              

16. Pravidla:                           https://www.assk.cz/down/2016/1003/pravidla-vybijena-2015-2016-0716.pdf

 

17. Systém soutěže:                Předpokládá se rozdělení týmů do 3 skupin. Ve skupinách systém „každý s každým“

                                               Ze skupiny postupují vítězové do finále.                             

            Hrací doba je 2 x 5 minut hrubého času, 2 minuty přestávka.                    

 

 

 

Určení pořadí:

 • počet dosažených bodů
 • výsledek vzájemného utkání

Při stejném počtu bodů 3 a více družstev se sestaví minitabulka z jejich utkání, která určí pořadí podle těchto kritérií:

 • počet dosažených bodů
 • výsledek vzájemného utkání
 • rozdíl skóre v minitabulce
 • počet vybitých z utkání v minitabulce
 • počet vybitých ze všech utkání
 • rozdíl skóre ze všech utkání
 • počet utkání ukončených před časovým limitem
 • los

           

18. Ceny:                                Každé družstvo obdrží diplom za umístění.

                                               Družstva na 1. - 3. místě medaile.

                                   

19. Soupisky:                        Na formuláři č.1. musí být úplně a pravdivě vyplněny.

                                              Nesmí chybět podpis ředitele školy a razítko.

          

20. Různé:                                a) organizátoři připomínají, že je povinností všech družstev                                              zúčastnit se zahajovacího i závěrečného ceremoniálu. V případě                                        nedodržení tohoto požadavku budou družstva hodnocena mimo                                               soutěž (záleží na dohodě s hlavním organizátorem).

            b) šatní prostory omezené; pořadatel neručí za osobní věci             účastníků soutěže. Vstup do haly BIOS je kvůli stavebním pracem velmi zúžen a je nutné důsledně dodržovat pokynů správce haly!!

            c) účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou  proti ztrátám ,        krádeži a úrazu; VV AŠSK ČR doporučuje účastníkům uzavřít         zvláštní pojistku

 

21. Postup:                  vítězné družstvo postupuje na krajské finále, které se uskuteční 22.5.2019 v Benešově.

 

                                    Vedoucí družstev zodpovídají za to, že členové družstva budou po

celou dobu soutěže udržovat pořádek na sportovišti i v přilehlých prostorách. Pokud bude zjištěno poškození zařízení areálu, bude požadovaná finanční náhrada. Hraje se na hřištích v hale – umělý povrch (vhodná obuv s nečernící podrážkou).

 

 

ředitel soutěže                                                                     

Antonín Morávek

 

 

 

Přihláška na soutěž A soupiska

(prezenční listina soutěžících a doprovodu)

Vybíjená ZŠ - 2018/2019

Datum a místo konání akce

 

 

 

Kategorie

 

AA/B

 

 

 

 

Školní k.

Okrskové k.

Okresní k.

Krajské k.

Republikové finále

 

 

 

 

 

 

 

Název školy (ŠSK )

Adresa (ulice, psč, obec), telefon, e-mail

 

 

 

 

Vedoucí, trenér (jména)

Adresa (ulice, psč, obec)

Rok narození

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poř.

číslo

Soutěžící

(příjmení, jméno)

Rok narození

Číslo dresu

Poznámka

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

                       

 

 

V  ______________________    dne:   __________

Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně uvedení na soupisce jsou žáky denního studia školy, uvedeného věku a nikdo z uvedených  žáků není osvobozen od TV a nemá III. nebo IV. zdravotní klasifikaci.

Razítko a podpis ředitele školy

 

Potvrzení příslušné rady AŠSK ČR                                                

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Čestné prohlášení zúčastněné školy, že:

                                                      (nehodící se škrtněte)

                                                               JE

registrační číslo klubu AŠSK ČR                                                                           NENÍ

 

 
 


Mail listStatistiky

Online: 1
Celkem: 360232
Měsíc: 4750
Den: 100