Jdi na obsah Jdi na menu
 


Basketbal III. kat. - chlapci

BASKETBAL CHLAPCI – III. kategorie

A/ Všeobecná ustanovení

Pořadatel: Z pověření OR AŠSK Kolín technicky zajišťuje ZŠ Bezručova, Kolín.

Termín: úterý 11. dubna 2017

Místo: tělocvična 1. ZŠ Kolín, Bezručova 980

Kategorie:      chlapci III. kategorie

                   1.) druhý stupeň základní školy

                   2.) ročníky narození 2003, 2004, 2005

                   obě tyto podmínky musí být splněny současně

Ředitel soutěže: Aleš Polívka

Přihlášky: Zasílejte do 7. dubna na e-mail ales.polivka@5zskolin.cz

Uveďte úplný název školy (bez zkratek) a kontakt na vedoucího družstva (jméno, telefon, e-mail). Později zaslané přihlášky nemusí být přijaty.

Soupisky: Na předepsaném formuláři Přihláška na soutěž (ke stažení na bit.ly/basket-ch) odevzdá vedoucí družstva soupisku při prezenci.

Soupiska musí být řádně potvrzena ředitelem školy. Vyplňte všechny údaje. Bez řádně vyplněné soupisky nebude družstvo do soutěže zařazeno.

Prezence: V den konání od 8.00 do 8.15 hodin. Vedoucí družstva předloží řádně vyplněnou a ředitelem podepsanou soupisku družstva.

Účastníci: Družstvo může mít maximálně 12 hráčů a 2 vedoucí. Přičemž alespoň jeden vedoucí družstva musí být v pracovně právním vztahu se školou a zároveň starší 18 let.

Rámcový časový pořad:       8.00 – 8.15 prezence, kontrola soupisek, losování

                                        8.30 zahájení turnaje

                                        přesný konec turnaje lze určit až podle počtu přihlášených družstev

Startovné: Školy, které pro rok 2017 nezaplatily členské příspěvky AŠSK, zaplatí startovné 500 Kč
za 1 družstvo.

Finanční náležitosti: Družstva startují na vlastní náklady.

Dozor nad žáky: Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem nedohodne jinak (Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7 odst. 2).

Zdravotní zabezpečení a úrazové pojištění: Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům, krádežím, ani ztrátám. VV AŠSK ČR doporučuje, aby účastníci uzavřeli individuální úrazové pojištění. Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola. Účastníci s sebou musí mít průkaz zdravotní pojišťovny.

 

 

B/ Technická ustanovení

Podmínky účasti: Soutěž se řídí všeobecnými podmínkami stanovenými AŠSK ČR. V družstvech mohou startovat pouze žáci příslušné školy s věkovým omezením zapsaným na soupisce potvrzené ředitelem konkrétní školy.

Materiální zabezpečení: Družstvo musí mít 2 sady dresů s čísly. Hráči musí mít vhodnou, čistou obuv do haly, která nezanechává na podlaze „značky / znečištění“, vlastní míč na rozcvičení.

Protesty: Přijímány jsou pouze protesty v písemné podobě do 5 minut od ukončení zápasu ředitelem soutěže se vkladem 200 Kč. Při zamítnutí protestu propadá vklad pořadateli.

Pravidla: Hraje se dle pravidel basketbalu a soutěžního řádu AŠSK ČR.

Systém soutěže: Závisí na počtu přihlášených družstev.

Hrací doba: Dle počtu přihlášených družstev.

Rozhodčí: Zajišťuje pořadatel.

Ceny: Medaile a diplomy zajištuje AŠSK ČR.

Doprava: AŠSK ČR proplatí cestovné školám, které o to požádají a předloží Smlouvu + jízdenky.

Různé: Nebrat s sebou cenné věci. Doporučujeme hodinky, peněženky, mobily atd. nechat u vedoucího družstva. V hale je zakázáno konzumovat svačinu.

Družstva jsou povinna účastnit se zahájení a vyhlášení výsledků. Při nedodržení této podmínky budou družstva hodnocena mimo soutěž.

Nedodrží-li kterékoliv družstvo podmínky účasti s úmyslem získat neoprávněnou výhodu, může být rozhodnutím pořadatele ze soutěže vyloučeno. Takto vyloučené družstvo je následně povinno uhradit pořadateli vzniklé náklady na jeho účast.

Aleš Polívka
ředitel soutěže

Kolín 2. dubna 2017

 
 


Mail listStatistiky

Online: 3
Celkem: 368126
Měsíc: 4280
Den: 125